Aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Hoewel respectievelijk de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en geschiedt, kan winkelcentrum Hilvertshof geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Er wordt gestreefd naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie voor zover dit medium dit toelaat.

Aan publicatie, informatie en/of advisering van of via deze website kunnen dan ook geen rechten ontleend worden. Winkelcentrum Hilvertshof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de door winkelcentrum Hilvertshof op de website gepubliceerde informatie via de website.

Hoewel winkelcentrum Hilvertshof zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. Winkelcentrum Hilvertshof wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt ‘in de huidige staat’ en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Winkelcentrum Hilvertshof verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is.

Winkelcentrum Hilvertshof geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend.
Hoewel aan alle informatie en advisering via de e-mail de grootst mogelijke zorg wordt besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Copyrights

Alle rechten voorbehouden. De informatie en beelden (logo, illustraties en foto’s ed.) op deze website mogen niet zonder schriftelijke toestemming van winkelcentrum Hilvertshof worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt met behulp van welk middel dan ook. Het is gebruikers niet toegestaan deze informatie en beelden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van winkelcentrum Hilvertshof (en/of desbetreffende hiertoe bevoegde derden)
Dit is zowel van toepassing op het geheel als ook de afzonderlijke delen. Aanvragen voor overname van informatie en/of beelden dienen te worden gericht aan winkelcentrum Hilvertshof.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over het winkelcentrum.

Verwijzing

Aan gebruikers wordt medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door winkelcentrum Hilvertshof wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. Winkelcentrum Hilvertshof, haar bestuur, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op deze site wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.

Winkelcentrum Hilvertshof draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gekoppeld zijn aan deze site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat winkelcentrum Hilvertshof de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gekoppelde internetsites vindt op eigen risico plaats; Winkelcentrum Hilvertshof aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Winkelcentrum Hilvertshof behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Door het bezoeken van deze site stemt u er ook mee in zich te houden aan de richtlijnen verbonden aan websites die u via deze site bezoekt of daaraan gelinkt zijn.

Vertrouwelijkheid

Op deze website wordt geen informatie aangeboden welke betrekking heeft op individuele personen. E-mail gericht aan adressen vermeld op deze site zal naar de gebruikelijk geldende maatstaven vertrouwelijk worden behandeld. Vragen om informatie zullen worden doorgegeven aan personen binnen de organisatie die het meest zijn aangewezen om deze vragen te beantwoorden.

Privacyverklaring van Winkelcentrum Hilvertshof

1. Introductie
Dit is de privacyverklaring van Winkelcentrum Hilvertshof. Met deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens neemt Winkelcentrum Hilvertshof de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving in acht.

2. Welke persoongegevens verwerken wij?
Winkelcentrum Hilvertshof kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken:
• contactgegevens (naam, e-mailadres, aanspreektitel) die u invoert op onze website;
• gegevens die aan Winkelcentrum Hilvertshof worden verstuurd;
• camerabeelden (op de desbetreffende plekken wordt met onze informatieborden gewezen op het cameratoezicht);

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Winkelcentrum Hilvertshof verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:
• om u op de hoogte te brengen van nieuws, ontwikkelingen, producten en diensten van Winkelcentrum Hilvertshof;
• om u nieuwsbrieven te sturen waarvoor u zich heeft aangemeld;
• om de website aan te passen en te verbeteren;
• om met u contact te kunnen hebben en te reageren op gestelde vragen of klachten;
• om diefstal, misbruik, vernieling of ander crimineel gedrag te voorkomen.

4. Op deze gronden gebruiken wij uw persoonsgegevens
Winkelcentrum Hilvertshof verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
• u hebt aan Winkelcentrum Hilvertshof uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking;
• Winkelcentrum Hilvertshof heeft een gerechtvaardigd belang voor de verwerking.

Winkelcentrum Hilvertshof heeft de volgende gerechtvaardigde belangen:
• onze diensten te kunnen (blijven) leveren en verbeteren;
• onze website te laten functioneren en verbeteren;
• de beveiliging verbeteren;
• marketingdoelen;
• het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik of andere schadelijke of illegale activiteit.

5. Delen met derden
Winkelcentrum Hilvertshof kan derde partijen inschakelen die in opdracht van Winkelcentrum Hilvertshof persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen websitebouwers zijn.
Winkelcentrum Hilvertshof maakt met deze partijen afspraken over onder meer de beveiliging van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Winkelcentrum Hilvertshof verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

6. Beveiliging
Winkelcentrum Hilvertshof treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Waar mogelijk neemt Winkelcentrum Hilvertshof doorlopend privacyverhogende (beveiligings)maatregelen.

7. Bewaartermijnen
Winkelcentrum Hilvertshof bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

8. Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

9. Uw rechten
Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen worden gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan Winkelcentrum Hilvertshof of door een e-mail te sturen aan Winkelcentrum Hilvertshof zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand op uw verzoek reageren, in principe per e-mail.

• Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens
U kunt ons op elk gewenst moment vragen aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens Winkelcentrum Hilvertshof van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperken
Indien u het niet eens bent met de inhoud van de persoonsgegevens die Winkelcentrum Hilvertshof van u bewaart, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

• Intrekken van toestemming
U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment eenvoudig intrekken door ons een e-mail te sturen naar info@Hilvertshof.nl.

• Recht om persoonsgegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die Winkelcentrum Hilvertshof van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.

• Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Winkelcentrum Hilvertshof, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonsgegevens.

• Recht van bezwaar
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door Winkelcentrum Hilvertshof wordt gebaseerd op de grondslagen ‘gerechtvaardigd belang van Winkelcentrum Hilvertshof of van een derde’ en ‘vervulling van een taak van algemeen belang’. Indien Winkelcentrum Hilvertshof zich op deze grondslagen baseert maakt Winkelcentrum Hilvertshof een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Winkelcentrum Hilvertshof te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

• Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten
Wij zetten ons ervoor in om samen met hu te werken om een goede oplossing te vinden als u een klacht over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Als u van mening bent dat wij u niet hebben kunnen helpen, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens treft u aan door hier te klikken.

10. Cookies en vergelijkbare technieken
Winkelcentrum Hilvertshof gebruikt cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen.

11. Vragen / Klachten / Opmerkingen / Vermoeden van datalek
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens of u vermoedt dat sprake is van een datalek, neem dan contact met Kroonenberg Groep, bereikbaar via: info@kroonenberg.nl / 020-5788788

12. Wijzigingen en toepasselijk recht
Winkelcentrum Hilvertshof heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen. We zorgen ervoor dat de meest recente versie altijd op onze website beschikbaar is. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Winkelcentrum Hilvertshof en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Deze privacyverklaring geldt vanaf 25 mei 2018.